POCU 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

FINANȚATOR

Uniunea Europeană (FSE) și Guvernul României

AXE PRIORITARE

POCU sprijină operațiuni înscrise în 7 Axe Prioritare după cum urmează:

  • AP 1 Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri
  • AP 2 Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs
  • AP 3 Locuri de muncă pentru toți
  • AP 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
  • AP 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
  • AP 6 Educație și competențe
  • AP 7 Asistență tehnică

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

POCU stabilește prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educației. Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, cu personalitate juridică, conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare structură cu personalitate juridică desemnată ca fiind eligibilă prin Condiţiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte.

ALOCARE FINANCIARĂ 

POCU beneficiază de o alocare financiară totală de 5.064.455.367 lei după cum urmeză:

  • FSE: 4.220.844.429 lei
  • Cofinanțare națională: 732.616.623 lei
  • Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (ILMT): 105.994.315 lei

CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

Limita minimă admisibilă pentru contribuţia solicitantului/parteneriatului este prezentată în Ghidurile Specifice ale Solicitantului pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte. Dacă proiectul este propus de un grup de entități partenere, această contribuţie este obligatoriu de asigurat în comun. Asigurarea cofinanțării proprii minime aferente parteneriatului trebuie realizată de fiecare membru al parteneriatului prin aplicarea ratei de cofinanțare aferentă tipului de entitate la valoarea bugetului gestionat de partenerul în cauză. Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/parteneriatului pentru proiect se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatul și este diferită în funcție de axa prioritară și regiune (dezvoltată/mai puțin dezvoltată).

ALTE INFORMAȚII

Activitățile eligibile, precum și alte informații relevante vor fi menționate în Ghidurile Solicitantului – Condiții Specifice.

DOCUMENTE SUPORT

Programul Operațional Capital Uman – versiunea actualizată + Anexe

Evaluare ex-ante

Sinteza POCU

Metodologia de verificare, evaluare si selecție a proiectelor POCU

Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale

Ordinul cheltuielilor eligibile- draft

Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI

Ordinul 714/16.05.2016

Corrigendum Ghidul Solicitantului – Condiții Generale

Formularul standardizat pentru Buget

GHID „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”

Corrigendum 1 – Ghid Stagii de practică

Corrigendum 2 – Ghid Stagii de practică

Listă întrebări frecvente Ghid Stagii de practică

Ordinul 2467/29.11.2016 privind Corrigendumul 2 Ghidul Solicitantului – Condiții Generale

Calendar revizuit lansări POCU

Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU

Corrigendumul 3 Ghidul Solicitantului – Condiții Generale și Anexa 1

Manualul Beneficiarului POCU

Instrucțiunea privind partenerii transnaționali

Ordinul nr. 23/05.01.2018 privind Corrigendumul 4 Ghidul Solicitantului – Condiții Generale

Manual POCU 2014-2020 – versiunea IANUARIE 2018

Indicatori POCU 2014-2020 – versiunea IANUARIE 2018

Decizia nr. 14.453/27.02.2018 cu privire la decontarea, în cadrul proiectelor finanțate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară în procent de maximum 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul.

Manualul beneficiarilor POCU 2014-2020 (septembrie 2018)

Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU (septembrie 2018)

Metodologia privind modul de diminuare a finanțării în cazul neîndeplinirii indicatorilor de program

Ordinul nr. 969/26.09.2018 pentru modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 (Corrigendum 5 Ghidul Solicitantului – Condiții Generale)

Ordinul nr. 1435/28.11.2018 pentru modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 (Corrigendum 6 Ghidul Solicitantului – Condiții Generale)

Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale (VARIANTA CONSOLIDATĂ)

Ghidul Solicitantului – Condiții Generale (VARIANTA CONSOLIDATĂ – MAI 2019)

Ordin privind aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții Generale (VARIANTA CONSOLIDATĂ – MAI 2019)

Ordin privind aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții Generale (IULIE 2019)

Ordin privind modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Generale (OCT. 2019)

Ordin privind modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Generale (IUN.2020)

Ghidul Solicitantului – Condiții Generale (VARIANTA CONSOLIDATĂ – IUNIE 2020)

Ordin privind modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Generale (AUG.2020)

Ghidul Solicitantului – Condiții Generale (VARIANTA CONSOLIDATĂ – AUG.2020)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE / WEBSITE-UL PROGRAMULUI

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti.
Tel:0372614417, 0372614360
Fax: 0372.838.502
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro

ORGANISME INTERMEDIARE

Organismul Intermediar Regional Nord-Vest

Adresă: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, etaj II, Cluj Napoca, Jud. Cluj
Tel: (+40 264) 402594, (+40 264) 403 054, (+40 264) 402 592, (+40 264) 530 191, (+40 264) 402 593
Fax: (+40 264) 402 591, (+40 264) 530 191, (+40 264) 402 592
E-mail: office@runv.ro
Website: www.runv.ro

Organismul Intermediar Regional Centru

Adresă: Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, Alba Iulia, cod poştal 510096, Jud. Alba Iulia
Tel: (+40 0358) 401 656
Fax: (+40 0358) 401 655
E-mail: posdru@oirposdrucentru.ro
Website: www.oirposdrucentru.ro

Organism Intermediar Ministerul Educaţiei Naţionale

Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 39, Sector 1, Bucureşti
Tel: (+40 258) 811 004
Fax: (+40 258) 811 004
E-mail: oiposdru@oiposdru.edu.ro
Website: www.posdru.edu.ro

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Adresă: Str. Spiru Haret, Nr. 10-12, Sector 1, Bucureşti,
Tel: (+40 21) 311 11 62; (+40 21) 312 11 61
Fax: (+40 021) 312 54 98
E-mail: cndiptoiposdru@tvet. ro
Website: www.tvet.ro