PDD 2021-2027

FINANȚATOR

Program finanțat de Uniunea Europeană (FEDR și FC) și Guvernul României

PRIORITĂȚI

 1. Infrastructura de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară
 2. Protecția mediului
 3. Adaptarea la schimbările climatice și managementul riscurilor
 4. Eficiență energetică, sisteme și rețele inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

ACȚIUNI SPECIFICE

PRIORITATEA 1: Infrastructura de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară

 • Investiții în sectorul apei și apei uzate – Regiuni mai puțin dezvoltare
 • Investiții în sectorul apei și apei uzate – Regiunea București-Ilfov
 • Gestionarea eficientă a deșeurilor pentru accelerarea tranziției spre economia circulară

PRIORITATEA 2: Protecția mediului

 • Conservarea biodiversității
 • Îmbunătățirea monitorizării calității aerului
 • Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate

PRIORITATEA 3: Adaptarea la schimbările climatice și managementul riscurilor

 • Managementul principalelor tipuri de risc identificate în Planul Național de Management al Riscurilor de Dezastre
 • Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc

PRIORITATEA 4: Eficiență energetică, sisteme și rețele inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

 • Îmbunătățirea eficienței energetice în IMM-uri și în întreprinderile mari
 • Reducere emisii de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de producere a energiei termice
 • Reducere emisii de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transport a energiei termice
 • Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă
 • Sisteme și rețele inteligente de energie
 • Conversia, modernizarea și extinderea rețelelor de transport și distribuție a gazelor

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Programul Dezvoltare Durabilă va crea premisele pentru realizarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, astfel încât să se atingă neutralitatea climatică până în 2050 și să se asigure utilizarea eficientă a resurselor naturale. PDD contribuie la transformarea economiei UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă, disociată de utilizarea resurselor, conform obiectivelor Pactului Verde European (PVE) și Planului de acțiune UE privind reducerea la zero a poluării, ca parte integrantă a PVE. PDD are ca fundament Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilã a României (SNDD) 2030, document structurat în acord cu Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) conform Agendei 2030 a ONU pentru Dezvoltare Durabilă și Concluziilor Consiliului UE și contribuie la obiectivele PVE astfel încât Europa să devină primul continent neutru climatic, iar creșterea economică să fie durabilă și să nu se bazeze pe utilizarea resurselor.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

 • Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, cu personalitate juridică, conform legislaţiei româneşti;
 • Se încadrează în categoriile de organizații eligibile stabilite prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice aplicabil fiecărui apel de proiecte.

ALOCARE FINANCIARĂ

Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 are alocate fonduri europene în valoare de 5,2 miliarde euro.

CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

Valoarea cofinanțării proprii minime a solicitantului/partenerilor, se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului.

În cazul parteneriatului, partenerii, inclusiv liderul de parteneriat, sunt obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului, prin asigurarea cofinanțării proprii minime aferente bugetului gestionat de fiecare partener în cadrul proiectului, în funcție de tipul categoriei de entitate din care face parte, nefiind posibil ca în bugetul liderului de parteneriat sau/și a unui partener, să fie prevăzută contribuția proprie minimă pentru un alt partener.

Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii a solicitantului/parteneriatului este prezentată în Ghidul Specific al Solicitantului al fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

ALTE INFORMAȚII

Activitățile eligibile, precum și alte informații relevante și specifice vor fi menționate în Ghidurile Solicitantului – Condiții Specifice.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL DEZVOLTARE DURABILĂ:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Director general: Oana Arat

E-mail: oana.arat@mfe.gov.ro

DOCUMENTE SUPORT

Avizul de Mediu pentru PDD promovat de MIPE

Codul național de conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente Politicii de Coeziune

Declarația privind Evaluarea Strategică de Mediu pentru Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PDD) 

Ordinul MIPE pentru modificarea Anexei la ordinul ministrului nr. 141/25.01.2023 privind aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare a PDD 2021-2027

Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027

Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu a Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027