POS MEDIU – PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU

FINANŢATOR

Uniunea Europeană (Fondul de Coeziune şi FEDR) şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

 • AP 1 Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
 • AP 2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric
 • AP 3 Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare
 • AP 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii
 • AP 5 Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc
 • AP 6 Asistenţă Tehnică

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Obiectivul global al programului vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la realizarea angajamentelor de aderare şi la respectarea legislaţiei de mediu.

SOLICITANŢI ELIGIBILI

Aceştia diferă în funcţie de axa prioritară, Universitatea putând aplica doar în cadrul axei prioritare 4.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Orice fel de activităţi care să ducă la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul fiecărei axe prioritare a programului:

AP 1

 • Asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;
 • Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;
 • Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
 • Îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate;
 • Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei.

AP 2

 • Creşterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiază de colectarea deşeurilor municipale, şi de serviciile de management de calitate corespunzătoare şi la tarife acceptabile;
 • Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate;
 • Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate;
 • Înfiinţarea unor structuri eficiente de management al deşeurilor;
 • Reducerea numărului de situri contaminate istoric.

AP 3

 • Reducerea efectelor schimbărilor climatice şi reducerea emisiilor de poluanţi proveniţi de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare;
 • Ameliorarea nivelului minim de concentraţie a poluanţilor în localităţile vizate;
 • Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei în localităţile afectate.

AP 4

 • Conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică;
 • Asigurarea managementului eficient al ariilor protejate, inclusiv Natura 2000.

AP 5

 • Contribuţia la un management durabil al inundaţiilor în zonele cele mai expuse la risc;
 • Protejarea şi reabilitarea litoralului Mării Negre.

AP 6

 • Consolidarea sistemului de management, monitorizare, control şi evaluare a implementării POS Mediu;
 • Asigurarea de informaţii corespunzătoare potenţialilor solicitanţi despre oportunităţile de finanţare ale POS Mediu;
 • Asigurarea transparenţei asistenţei financiare acordate din Fonduri în cadrul POS Mediu.

CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

Ministerul Economiei şi Finanţelor a hotărât ca o parte semnificativă din cofinanţare să fie suportată de la bugetul de stat şi în acest sens a fost propusă o strategie de prefinanţare pentru sprijinirea beneficiarilor în elaborarea şi demararea rapidă a proiectelor.

Trebuie subliniat că tabelul financiar al POS Mediu identifică contribuţia comunitară maximă şi co-finanţarea naţională la nivel de axă prioritară, şi nu la nivel de proiect. Este ştiut faptul că rata actuală de finanţare la nivel de proiect va fi afectată de numărul de proiecte ce vor fi implementate şi de restricţiile impuse de regulile ajutorului de stat sau de regulile privind proiectele generatoare de venit. Aceşti factori au fost luaţi în considerare în elaborarea planului financiar POS Mediu.

DOCUMENTE SUPORT:

Programul Operaţional Sectorial de Mediu

Ordin de eligibilitate a cheltuielilor

Document Cadru Implementare POSMEDIU

Manual Identitate Vizuală

INFORMAŢII SUPLIMENTARE / WEBSITE-UL PROGRAMULUI

Ministerul Mediului
http://www.posmediu.ro/home