POS CCE – PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

FINANŢATOR

Uniunea Europeană (FEDR) şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

 • AP 1 Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie
 • AP 2 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru  competitivitate
 • AP 3 Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat si public
 • AP 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice
 • AP 5 Asistenţă Tehnică

În cadrul fiecărei axe există mai multe domenii de intervenţie.

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Obiectivul general al programului îl reprezintă creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate cu principiile unei dezvoltări durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Ţinta este o creştere medie anuală a PIB per persoană ocupată cu cca. 5,5 %.

SOLICITANŢI ELIGIBILI

 • Întreprinderi;
 • Autorităţi publice;
 • ONG-uri.

 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

AP 1

 • Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sistemului productiv românesc;
 • Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor.

AP 2

 • Creşterea capacităţii de C-D, stimularea cooperării dintre instituţiile de CDI şi întreprinderi şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI.

AP 3

 • Sprijinirea competitivităţii economice prin creşterea interacţiunilor dintre sectorul public şi întreprinderi/cetăţeni prin valorificarea la maxim a potenţialului TIC.

AP 4

 • Menţinerea capacităţilor existente de producţie a energiei pentru a asigura pe termen mediu şi lung securitatea furnizării şi reducerea pierderilor în reţele;
 • Continuarea în paralel a procesului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pe întregul lanţ pentru a accelera ritmul de descreştere a intensităţii energetice, în mod special in ceea ce priveşte consumatorul final;
 • Continuarea valorificării intensive a energiei regenerabile, împreună cu diversificarea utilizării acestor resurse, cu excepţia resurselor hidroenergetice valorificate in unităţi de mare capacitate.

AP 5

 • Asigurarea calităţii şi coerenţei operaţiunilor pentru implementarea programului;
 • Realizarea compatibilităţii dintre proiectele realizate cu acquis-ul şi politicile UE;
 • Organizarea unui sistem de informare şi promovare a obiectivelor şi operaţiunilor programului.

DOCUMENTE SUPORT:

Ghid POSCCE romana

Instructiuni beneficiari noiembrie 2009

INFORMAŢII SUPLIMENTARE / WEBSITE-UL PROGRAMULUI

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
http://amposcce.minind.ro/

Oficiul Teritorial pt IMM-uri Cluj-Napoca
http://www.otimmc-cluj.ro/