POR 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

FINANȚATOR

Uniunea Europeană (FEDR) și Guvernul României

AXE PRIORITARE

AP 1: Promovarea transferului tehnologic
AP 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
AP 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
AP 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
AP 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
AP 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
AP 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
AP 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
AP 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
AP 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
AP 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
AP 12: Asistență tehnică

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

ALOCARE FINANCIARĂ 

POCU beneficiază de o alocare financiară totală de 8.250.030.000 lei după cum urmeză:

  • FEDR: 6.700.000.000 lei
  • Cofinanțare națională: 1.550.030.000 lei

CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

  • 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru Regiuni mai dezvoltate – Regiunea Bucureşti Ilfov;
  • 15% din totalul cheltuielilor eligibile pentru Regiuni mai puțin dezvoltate.

ALTE INFORMAȚII

Solicitanții eligibili, activitățile eligibile, precum și alte informații relevante vor fi menționate în Ghidurile Solicitantului – Condiții Specifice.

DOCUMENTE SUPORT

POR 2014 – 2020

Ghidul solicitantului – Condiții Generale

Sinteza POR 2014-2020

Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI

Calendarul estimativ al lansărilor

Clarificare privind modalitatea de selecție a proiectelor POR

Tabel exemplificativ privind întocmirea Listelor etapizate de proiecte POR

Informare ref. posibile erori scriere cereri finanțare

Sinteză modificări Ghid Solicitant – Condiții Generale POR

Calendarul estimativ al lansărilor – DEC. 2016

Ordinul 286/15.02.2017 privind modificarea Ghidului POR – Condiții Generale

Sinteză modificări Ghid Solicitant – Condiții Generale POR (APR.2017)

Calendarul estimativ al lansărilor – MAI 2017

Ordinul 6302/03.10.2017 privind modificarea Ghidului POR – Condiții Generale

INFORMAȚII SUPLIMENTARE / WEBSITE-UL PROGRAMULUI

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5

Tel:  037 211 1409
e-mail: info@mdrap.ro

website-ul programului: http://www.inforegio.ro/ro/

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Sat Rădaia, nr. 50, Comuna Baciu, Cluj, Romania
tel: 00-40-264-431550
fax: 00-40-264-439222
e-mail: secretariat@nord-vest.ro
CIF: 11463302

Sediu secundar 
Calea Dorobanţilor nr.3
Cluj Napoca, Cluj.
Tel : 00-40-264-431550
Fax : 00-40-264-439222
e-mail : secretariat@nord-vest.ro
Cod poştal : 400118