ESPON

FINANŢATOR

Uniunea Europeană (FEDR) şi Guvernul României

PRIORITĂŢI

 • Prioritatea 1 Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii teritoriale
 • Prioritatea 2 Analize spaţiale focalizate
 • Prioritatea 3��Platformă şi instrumente ştiinţifice
 • Prioritatea 4 Valorificarea rezultatelor cercetărilor, consolidarea spiritului de   proprietate asupra rezultatelor, creşterea participării la procesul de luare a deciziei
 • Prioritatea 5 Asistenţă tehnică

OBIECTIVE GENERALE

 • Creşterea gradului de utilizare a studiilor ESPON de către factorii relevanţi;
 • Definirea temelor de cercetare aplicată de către necesităţile de fundamentare a politicilor;
 • Consolidarea cunostinţelor privind coeziunea şi dezvoltarea teritorială la nivel european (date, indicatori, tipologii, modele şi hărţi);
 • Sprijinirea înţelegerii şi conştientizarea cu privire la dinamica teritoriului buy essay european (fundamentarea formulării politicii prin furnizarea de date comparabile cu privire la regiuni, ora������������������������������e ����������������������������������������������������i alte teritorii mai mari).

SOLICITANŢI ELIGIBILI

Instituții publice sau de drept public și instituții private

 • Universități;
 • Instituții de cercetare;
 • Puncte de Contact ESPON;
 • Autorități publice.

! Proiectele ESPON sunt formulate şi implementate în parteneriat format din
instituţii din cel puţin 3 state participante la Programul ESPON 2013, excepţie făcând proiectele a căror valoare este mai mică de 200.000 Euro.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

P1

 • Analize tematice şi interdisciplinare (de definire a potenţialului şi provocărilor teritoriului) inclusiv studii asupra dinamicii teritoriului şi studii de prognoză;
 • Studii privind impactul teritorial al politicilor UE;
 • Sistemul de Sprijin Stiinţific.

P2

 • Studii integrate şi analize tematice;
 • Sprijin Stiinţific pentru acţiuni de inovare sau experimentale;
 • Acţiuni comune cu celelalte programe finan����ate din fonduri structurale.

P3

 • Baze de date ESPON şi dezvoltare de date;
 • Indicatori teritoriali /indici şi instrumente;
 • Sistem de monitorizare teritorială;
 • Acţiuni focalizate privind actualizarea indicatorilor şi hărţilor.

P4

 • Media şi publicaţii;
 • Seminarii europene şi ateliere de lucru;
 • Activităţi transnaţionale în cadrul Re��elei Punctelor de Contact ESPON.

VALOARE PROIECT

P1��minim 350.000�� – maxim 1.000.000
P2 minim 150.000  – maxim 250.000 (etapa 2)
P3 minim 600.000 –  maxim 2.800.000
P4 Nu e stabilit

CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

0%

 

DOCUMENTE SUPORT:

Ghidul Solicitantului

Prezentari eveniment ESPON 8 oct


INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-UL PROGRAMULUI

Site-ul programului ESPON
http://www.espon.eu/
assignment help uk:buy assignment online and get high grades
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială, Serviciul Strategie şi Cooperare Teritorial������, Strada Apolodor Nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741
http://www.mdrl.ro/
http://www.infocooperare.ro/