FORMULARE DE COMPLETAT

  1. Depunerea proiectelor

Având în vedere interesul crescând al cadrelor didactice de a depune cereri de finanţare în vederea accesării de fonduri comunitare/structurale şi/sau guvernamentale, cât şi posibilitatea de a apărea suprapuneri între grupurile ţintă şi/sau activităţile diferitelor proiecte, pentru evitarea falsului în declaraţii privind dubla finanţare, avem rugămintea să depuneţi la Centrul Programelor Europene următoarele documente:

Fișa de prezentare a proiectului

Se vor ataşa în mod obligatoriu următoarele Anexe:

  • Anexa 1 – Bugetul total al proiectului (se va utiliza formatul de buget aplicabil programului de finanțare);
  • Anexa 2 – Bugetul ce revine UBB pentru implementarea proiectului (se va utiliza formatul de buget aplicabil programului de finanțare);
  • Anexa 3 – Angajament de susţinere financiară – conform modelului atașat;
  • Anexa 4 – Extras din procesul verbal al Şedinţei Consiliului Profesoral al Facultăţii (este necesar acordul Consiliului Profesoral pentru implicarea facultăţii în proiect, precum şi pentru susţinerea financiară a proiectului din resursele extrabugetare ale facultăţii) – conform modelului atașat;
  • Anexa 5 – Acordul de parteneriat (dacă este cazul).

Informaţiile furnizate de dumneavoastră vor fi tratate confidenţial şi vor fi folosite doar în vederea informării conducerii universităţii.