URBACT II

FINANŢATOR

Uniunea Europeană (FEDR) şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

 • AP 1 Oraşele, promotoare ale creşterii economice si ocupării forţei de muncă
 • AP 2 Oraşe Atractive şi Unite
 • AP 3 Asistenţă tehnică

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Obiectivul strategic general al Programului va asigura satisfacerea necesarului de informaţii în procesul de eficientizare a politicilor de dezvoltare urbană durabilă, prin care toate regiunile europene sunt ajutate să se adapteze viitoarelor circumstanţe de dezvoltare.

Obiective specifice

 • Îmbunătăţirea schimbului de experienţă şi facilitarea învăţării între factorii de decizie şi practicanţii în domeniul unei dezvoltări urbane durabile în cadrul autorităţilor locale şi regionale;
 • Diseminarea exemplelor de bune practici din cadrul oraşelor, a lecţiilor învăţate din acestea şi transferul de know-how în domeniul unei dezvoltări urbane durabile;
 • Sprijin acordat factorilor de decizie, practicanţilor şi managerilor programelor operaţuionale pentru a defini planuri de acţiune în domeniul unei dezvoltări urbane durabile.

SOLICITANŢI ELIGIBILI

 • Autoritate publică centrală (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei);
 • Autoritate publică locală (Primărie);
 • Organism de drept public (ADR, BRCT, Structuri asociative ale Autorităţilor Locale,Universităţi de stat, Institute Naţionale de Cercetare etc.).

Lideri de proiecte URBACT II pot fi doar instituţiile publice.

! În cadrul programului este obligatoriu ca proiectele să fie depuse în parteneriat, numărul necesar de parteneri fiind diferit în funcţie de tipul de proiect.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

AP 1

 • Promovarea antrepenoriatului
 • Îmbunătăţirea Inovaţiei şi Economia Cunoaşterii
 • Ocuparea forţei de muncă şi capitalul uman

AP 2

 • Dezvoltarea integrată a zonelor degradate sau în curs de degradare
 • Integrare Socială
 • Aspecte legate de mediu
 • Guvernanţă şi planificare urbană

AP 3

 • Asigurarea managementul şi a implementării Programului

VALOARE PROIECT

Valoarea proiectului diferă în funcţie de tipul acestuia astfel:
Reţea tematică: minim 300 000 – maxim 710 000 Euro
Reţea de tip fast track: minim 300 000 – maxim 710 000 Euro
Grup de lucru: minim 150 000 – maxim 300 000 Euro

CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

Contribuţia proprie minimă a Beneficiarului este 7%.

DOCUMENTE SUPORT:

Manual de implementare

Ghidul solicitantului Conditii Generale

INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-UL PROGRAMULUI

Site-ul programului
http://urbact.eu/

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială, Serviciul Strategie şi Cooperare Teritorială, Strada Apolodor Nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741
http://www.mdrl.ro/
http://www.infocooperare.ro/