POS DRU – PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

FINANŢATOR

Uniunea Europeană (FSE) şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

 • AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
 • AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
 • AP 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
 • AP 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
 • AP 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
 • AP 6 Promovarea incluziunii sociale
 • AP 7 Asistenţă tehnică

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Obiectivul general al programului îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a  muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, pentru 1 650.000 de persoane.

SOLICITANŢI ELIGIBILI

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui program pot fi organizaţii legal constituite în România, respectiv persoană juridică de drept public sau privat, cu sau fără scop patrimonial, cu sediul social în România:

 • instituţie publică;
 • societate comercială;
 • organizaţii sindicale;
 • patronate sau instituţii de cult;
 • alte categorii de entităţi legal constituite.

Lista categoriilor de beneficiari eligibili este prevăzută în Condiţiile Specifice ale Ghidului Solicitantului corespunzătoare fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Orice activităţi care să se adreseze obiectivelor specifice ale programului, să conducă la:

 • Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv a învăţământului superior şi cercetării;
 • Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii;
 • Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea unei pieţe a muncii  modernă, flexibilă şi inclusivă;
 • Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul rural;
 • Îmbunătăţirea Serviciului Public de Ocupare;
 • Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.

VALOAREA GRANTULUI

 • Proiecte de grant: echivalentul în lei a minimum 50.000 Euro şi maximum 499.999 Euro;
 • Proiecte strategice: echivalentul în lei a minimum 500.000 Euro şi maximum 5.000.000 Euro.

CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

Contribuţia beneficiarului reprezintă procentul din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de către dumneavoastră în calitate de solicitant; aceasta trebuie să fie sub formă financiară. Valoarea contribuţiei este prevăzută în Condiţiile Specifice ale Ghidului Solicitantului corespunzătoare fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

DOCUMENTE SUPORT:

Manual beneficiari POSDRU

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Manual Identitate Vizuala

Documentul Cadru de Implementare a POSDRU

Clarificări privind activităţile de cooperare transnaţională în cadrul proiectelor POSDRU

Ghidul Solicitantului – Conditii Generale 2012 – varianta finala

Motive respingere proiecte POSDRU – document elaborat de OAFE

INFORMAŢII SUPLIMENTARE / WEBSITE-UL PROGRAMULUI

Birou de informare AMPOSDRU
România, Bucureşti, Str. Scarlatescu nr. 17-19, sector 1, cod postal 011158, București
tel. 0040/021.315.02.01
http://www.fseromania.ro/