POIM 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

FINANȚATOR

Uniunea Europeană (FEDR+FC) și Guvernul României

AXE PRIORITARE

Având în vedere nevoile de dezvoltare identificate prin POIM, strategia de finanțare este structurată pe 8 axe prioritare, după cum urmează:

Infrastructură de transport

 • AP 1 Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
 • AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient

Protecția mediului și managementul riscurilor

 • AP 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
 • AP 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
 • AP 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor

Energie curată și eficiență energetică

 • AP 6 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
 • AP 7 Creșterea eficienței energetice la nivelul sitemului centralizat de termoficare în orașele selectate
 • AP 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.

Obiective specifice:

AP 1

1.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T central

1.2 Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T central

1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T central

1.4 Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

AP 2

2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală

2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului

2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională

2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar

AP 3

3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

AP 4

4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare

4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric

AP 5

5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

AP 6

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

AP 7

7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

AP 8

8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

ALOCARE FINANCIARĂ

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:

 • 6,94 mld. Euro – Fondul de Coeziune
 • 2,48 mld. Euro – Fondul European de Dezvoltare Regională
 • 2,46 mld. Euro – Cofinanțare

ALTE INFORMAȚII

Procentele de cofinanțare, solicitanții eligibili, activitățile eligibile, precum și alte informații relevante vor fi menționate în Ghidurile Solicitantului – Condiții Specifice.

DOCUMENTE SUPORT

Programul Operațional Infrastructură Mare – varianta aprobată

Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI

Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte POIM – februarie 2015

Pachet documente Ghidul Solicitantului OS 4.1 Protecția biodiversității

Ordinul privind modificarea Ghidului solicitantului pentru Obiectivul Specific 4.1

Ordinul pentru modificarea Ghidului solicitantului pentru Obiectivul Specific 4.1 – iulie 2016

Manual implementare pentru beneficiarii POIM 2014-2020

INFORMAȚII SUPLIMENTARE / WEBSITE-UL PROGRAMULUI

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti

Tel: 0372/838.781

Fax: 0372/838.502

E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro

Website: www.fonduri-ue.ro

Organismul Intermediar Cluj-Napoca – Regiunea 6 Nord-Vest
Adresă: str. Minerilor nr. 47, Cluj – Napoca
Persoană de contact: Carmen Galea
Tel: 0264/418.714
Fax: 0264/481.110
E-mail:  office.oi-CJ@fonduri-ue.ro
carmen.galea@fonduri-ue.ro
Website: http://www.posmediu.ro/cluj