CADRUL LEGISLATIV NAŢIONAL

 • OUG 44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (acest act normativ aduce modificări și completări privitoare la OUG 133/2021, OUG 64/2022, OUG 171/2022 și OUG 18/2023)
 • OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
 • OUG 23/2023 privind privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027
 • OUG 8 pentru modificarea OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • Ministrul fondurilor europene a semnat Ordinul privind aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanţare – Condiţii generale aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020
 • Ministrul fondurilor europene a semnat Ordinul privind aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a publicat Ordinul 714/16.05.2016. Ordinul modifică următoarele documente: Ghidul Solicitantului – Condiții Generale POCU (Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020) – Corrigendum Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitatile marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome, finanțat prin Axa Prioritară 4/Prioritatea de Investiții 9.ii/Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Corrigendum  Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice aferent apelului de proiecte – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate finanțat prin Axa Prioritară 4/Prioritatea de Investiții 9.ii/Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Corrigendum
 • Hotărârea privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 a fost publicată în MO 133/19.02.2016
 • A fost publicat Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 4309/2015, care oferă beneficiarilor care au proiecte în implementare finanțate prin POSDRU posibilitatea de prelungire a duratei de implementare până la data limită de 31.12.2015. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 4309/2015 a intrat în vigoare pe data de 15.12.2015, prin publicarea în Monitorul Oficial.
 • A fost publicat ORDINUL pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
 • A fost publicat ordinul MFE nr. 2802/08.10.2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru accelerarea absorbției de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României
 • A fost publicat Ordinul 2690/2015 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale și privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale. Vă rugăm să aveți în vedere că, potrivit Ordinului, beneficiarii de finanțare din instrumente structurale au obligația depunerii la AM/OI, odată cu cererea de rambursare, a declarației pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, conform anexei 2 (parte integrantă a ordinului).
 • Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea condițiilor necesare derulării proiectelor finanțate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare”
 • A fost aprobat modelul de contract de finanţare care urmează să fie aplicat pentru contractele de finanţare ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management  pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”/organismele  intermediare pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” – Ordinul nr. 2.591/12.12.2013
 • HG 1135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
 • HG 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale