POCA 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 

FINANȚATOR

Uniunea Europeană (FSE) și Guvernul României

AXE PRIORITARE

POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează:

 • Administrație publică și sistem judiciar eficiente
 • Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
 • Asistență tehnică

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Exemple de acțiuni:

 • Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central
 • Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management
 • Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor
 • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri prin simplificarea poverii administrative ce afectează mediul de afaceri și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni
 • Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali
 • Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv decidenți politici)

Obiectivul Specific 1.2 – Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane

Exemple de acțiuni:

 • Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane
 • Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice

Obiectivul Specific 1.3 – Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar

Exemple de acțiuni:

 • Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției
 • Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar pentru creşterea performanţei instituţionale, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri

Obiectivul Specific 1.4 – Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu

Exemple de acțiuni:

 • Măsuri care urmăresc să îmbunătățească cadrul legal și instituțional în domeniul achizițiilor publice
 • Sprijin pentru măsuri care să vizeze îmbunătățirea pregătirii și managementului procedurilor de achiziții publice, și asigurarea executării corecte a contractelor
 • Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv decidenți politici)

Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia.

Obiectivul Specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Exemple de acțiuni:

 • Planificare strategică și financiară
 • Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local
 • Măsuri pentru susținerea organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali
 • Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic)

Obiectivul Specific 2.2 – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Exemple de acțiuni:

 • Măsuri de creștere a transparenței în administrația publică
 • Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern)
 • Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția
 • Educație anticorupție

Obiectivul Specific 2.3 – Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Exemple de acțiuni:

 • Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar raportat la noul cadru legislativ şi evoluţia practicii judiciare
 • Elaborarea de materiale suport pentru formare precum ghiduri, manuale, instrumente IT (e-learning, sisteme audio-video, aplicații mobile etc.) etc
 • Organizarea de conferințe, seminarii, stagii de formare și specializare pentru formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului judiciar și a practicienilor dreptului
 • Dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenţei juridice, de evaluare a calităţii şi monitorizare a asistenţei
 • Organizarea de campanii de informare, educație juridică și conștientizare
 • Dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor cetățeanului
 • Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor prin derularea de campanii de informare a justițiabililor și magistraților, acțiuni de formare a practicienilor
 • Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești
 • Dezvoltarea sistemelor informatice necesare asigurării unui grad sporit de transparenţă şi accesibilitate a serviciilor furnizate de sistemul judiciar

Axa prioritară 3 – Asistență tehnică

Scopul măsurilor vizate prin intermediul axei prioritare 3 este de a sprijini punerea în aplicare a structurilor necesare și a capacității administrative care sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor definite, fiind condiții prealabile pentru implementarea eficientă și cu succes a POCA. Asistența tehnică va avea ca scop, de asemenea, să sprijine continuu procesele de management, pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, evaluarea, managementul financiar, publicitatea, controlul și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și cele naționale, urmărind atingerea obiectivelor programului operațional.

Exemple de acțiuni:

 • Asigurarea suportului necesar Autorităţii de Management pentru implementarea diferitelor etape ale POCA
 • Activităţi de publicitate și informare specifice POCA

ALOCARE FINANCIARĂ 

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro.

Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează:

 • Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 326,38 de milioane de euro (59%);
 • Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o alocare financiară de 187,69 de milioane de euro FSE (33,93%);
 • Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro (7,07%).

CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

În cazul în care proiectul acoperă mai mult de o categorie de regiune, sprijinul Uniunii și cofinanțarea națională sunt defalcate pe categorie de regiune cu o rată separată de cofinanțare aferente fiecărei categorii de regiune.

Valoarea finanţării acordate este  diferențiată pe  cele două categorii de regiuni astfel:

 • pentru regiunea mai dezvoltată,  maxim 80%;
 • pentru regiunea mai puțin dezvoltată, maxim 85%,

din totalul cheltuielilor eligibile, iar solicitantul trebuie să contribuie cu un procent stabilit de legislația națională.

Pentru proiectele naționale, care se implementează atât la nivelul regiunii mai puțin dezvoltate, cât și la nivelul regiunii mai dezvoltate, la stabilirea surselor de finanțare a proiectului se va avea în vedere Metodologia de calcul a pro ratei la nivelul proiectelor ce vor fi finanțate prin POCA pentru axele prioritare 1 și 2, și se va completa fila Excel 7.4.1 din secțiunea 7 Bugetul proiectului, astfel:

 • pentru regiunea mai dezvoltată,
  • FSE: finanţarea acordată reprezintă rezultatul produsului dintre valoarea eligibilă a proiectului, procentul corespunzător regiunii (19,36%) și rata de cofinanțare aferentă, de maxim 80%
  • Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată reprezintă suma dintre valoarea FSE și contribuția națională ce se suportă din bugetul de stat
 • Contribuția solicitantului: finanţarea acordată reprezintă rezultatul produsului dintre valoarea eligibilă a proiectului, procentul corespunzător regiunii (19,36%) și rata de cofinanțare aferentă
 • pentru regiunea mai  puțin dezvoltată,
  • FSE: finanţarea  acordată reprezintă rezultatul produsului dintre valoarea eligibilă a proiectului, procentul corespunzător regiunii (80,64%) și rata de cofinanțare aferentă, de maxim 85% (informații detaliate de calcul în secțiunea 7 Bugetul proiectului – Excel – din cererea de finanțare)
  • Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată reprezintă suma dintre valoarea FSE și contribuția națională ce se suportă din bugetul de stat
 • Contribuția beneficiarului: finanţarea acordată reprezintă rezultatul produsului dintre valoarea eligibilă a proiectului, procentul corespunzător regiunii (80,64%) și rata de cofinanțare aferentă

DOCUMENTE SUPORT

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI

Pachet documente IP2/2015

Pachet documente CP1/2015

Pachet documente IP3/2015

Pachet documente CP2/2015

Calendar actualizat lansări POCA 2014-2020

Ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din POCA 2014-2020

Ghidul Beneficiarului POCA+anexe – versiune revizuită, Sinteza modificărilor

Manualul de Identitate Vizuală POCA

INFORMAȚII SUPLIMENTARE / WEBSITE-UL PROGRAMULUI

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE

Tel: 021 – 310 40 60 interior 11979 (secretariat)
Tel: 021 – 310 40 62 (helpdesk)
Fax: 021 – 310 40 61

Email: amdca@poca.ro

Sesizare Nereguli: nereguli@poca.ro

Adresa: Piaţa Revoluţiei nr.1A, sector 1, București, intrarea D (str.Cristian Popisteanu)

http://poca.ro/

http://www.fonduri-ue.ro/poca-2014