26.08.2015 – PA16/RO12 Explicații și exemple privind completarea Raportului intermediar tehnic și financiar de progres.

Operatorul de Program PA16/RO12 a publicat pe site-ul propriu un anunț referitor la punctul 9 Progres financiar din Raportul intermediar tehnic de progres, menționând că la această secțiune se vor completa succint următoarele informații:

 • valoarea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare curentă – X lei.
 • situaţia soldului la data raportării: diferența dintre suma primită ca avans/pre-finanțare și suma cheltuită în perioada de raportare. În acest sens, la raport se va atașa extrasul de cont din ultima zi a perioadei de raportare care să ateste situația soldului.
 • valoarea cheltuielilor pentru următoarea perioadă de raportare (nu se referă la perioada în care s-a depus și este procesat raportul intermediar de progres,  ci la perioada care urmează celei în care a fost depus raportul de progres și au fost autorizate cheltuielile).

Cu privire la Raportul intermediar financiar menționăm că la această secțiune se vor completa următoarele informații:

 • În coloana Denumire activitate / categorie de cheltuieli (linie bugetară) se va completa denumirea cheltuielii. Ex:Cheltuieli realizare broșuri
 • În coloana Linie bugetară se va completa linia corespondentă din bugetul proiectului din care se va suporta cheltuiala. Ex: Linia 4.1 Informare și publicitate
 • În coloana Suma disponibilă în buget pe linia bugetară se va înscrie suma aprobată în buget (actualizată prin notificare sau act adițional, dacă este cazul). Ex: 2.000 lei. În situația în care au fost efectuate cheltuieli în perioada anterioară de raportare se va trece diferența dintre suma aprobată în buget și sumele autorizate și neautorizate de către OP.
 • În coloana Denumire furnizor se va înscrie numele furnizorului/prestatorului. Ex: S.C Design S.R.L
 • În coloana Contract nr. și data se va înscrie nr. și data contractului încheiat cu furnizorul/prestatorul de servicii. Ex: Contract nr. 7/22.04.2015
 • În coloana Nr. și data documentului justificativ se va înscrie nr. și data facturii/bonului fiscal/altui document justificativ. Ex: Factura nr. 100/13.05.2015
 • În coloana Suma plătită în total, din care: se va înscrie valoarea din factură/bon fiscal/etc. aferent. Ex: 1.495 lei
 • În coloana Suma plătită din Grant 85% (lei)  se va înscrie suma ce reprezintă 85% din suma plătităde PP în cazul entităților de drept public (autorități/instituții publice), respectiv 85% din suma ce reprezintă finanțarea nerambursabilă în cazul entităților de drept privat (ONG, unități de cult). Ex: 1.270,75 lei pentru entități de drept public; 1.130,97 lei pentru o entitate de drept privat având o rată a finanțării nerambursabile de 89% (se înmulțește 85% cu suma solicitată la rambursare înscrisă în ultima coloană).
 • În coloana Nr. și data documentului care atestă efectuarea plății (din Grant) se va înscrie numărul și data fiecărui document care face dovada plății realizate în cadrul contractului. Ex: OP nr. 15/14.05.2015; Extras de cont din data de 16.05.2015
 • În coloana Suma plătită din contribuția națională 15% (lei) se va înscrie suma ce reprezintă 15% din suma plătităde PP în cazul entităților de drept public (autorități/instituții publice), respectiv 15% din suma ce reprezintă finanțarea nerambursabilă în cazul entităților de drept privat (ONG, unități de cult). Ex: 224,25 lei  pentru entități de drept public; 199,58 lei pentru o entitate de drept privat având o rată a finanțării nerambursabile de 89% (se înmulțește 15% cu suma solicitată la rambursare înscrisă în ultima coloană).
 • În coloana Nr. și data documentului care atestă efectuarea plății (din contribuția națională) se va înscrie numărul și data fiecărui document care face dovada plății realizate în cadrul contractului. Ex: OP nr. 15/14.05.2015; Extras de cont din data de 16.05.2015
 • În coloana Suma rămasă per linie bugetară se va înscrie diferența dintre valoarea din coloana Suma disponibilă în buget pe linia bugetară  și cea din coloana Suma plătită în total, din care:. Ex: 505 lei
 • În coloana Suma solicitată la rambursare (% finanțare nerambursabilă) se va înscrie valoarea rezultată din înmulțirea sumei cheltuite în total de promotorul de proiect cu rata finanțării nerambursabile menționată în contractul de finanțare la art. 3 alin. (1) lit. a). Ex: 1.495 lei pentru o entitate de drept public; 1.330,55 lei pentru o entitate de drept privat având o rată a finanțării nerambursabile de 89%.

În Modelul de completare a Raportului intermediar financiar – partea A se regăsesc 6 Exemple (inclusiv cu formule de calcul).