04.03.2014 – AMPOR a emis Instrucţiunea nr. 118.

AMPOR a emis Instrucţiunea nr. 118/27.02.2014, instrucţiune care completează Manualul de Proceduri PO/XVI/OI, Procedura de Monitorizare a proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, Ediţia III, prin introducerea unui nou capitol V – Verificarea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor cu finanţare POR (Axele 1 – 5). Această completare a procedurii a fost determinată de recomandarea Autorităţii de Audit, potrivit căreia, la autorizarea cererilor de rambursare, Autoritatea de Management se va asigura de corelarea indicatorilor fizici şi financiari ai proiectelor, valorificând informaţiile disponibile la nivelul Direcţiei Monitorizare.

La vizitele pe teren desfăşurate de OI în vederea verificării Cererii de rambursare finală va participa şi reprezentantul Departamentului responsabil de monitorizarea proiectelor, care va redacta Raportul final de vizită la faţa locului, potrivit prezentei proceduri astfel completată. Ulterior, şeful OI va comunica în scris şefului AMPOR (şi în atenţia Direcţiei Monitorizare) finalizarea analizei pe fiecare proiect în parte, confirmând îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi semnalând după caz, diferenţele existente faţă de prevederile contractuale, însoţite de propunerile de măsuri din partea OI. Prin această instrucţiune se completează şi Capitolul I -Verificare de documente, pasul RT/RF1 cu precizarea că Beneficiarul va transmite OI Raportul de progres final, la momentul depunerii Cererii de rambursare finală, în acelaşi format cu Raportul de progres trimestrial, Anexa 2A/2B la prezenta procedură.

Rapoartele de progres se vor depune la OI în atenţia Departamentului responsabil de monitorizarea proiectelor şi vor fi însoţite de Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi/sau de Procesele verbale de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate.